Download als PDF (14 MB)

Sociaal Jaarverslag 2016

Onze route naar het creëren van een vitale Limburgse samenleving door een leven lang sporten en bewegen.

 • Voorwoord Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg
 • Samenwerken aan toekomstbestendige verenigingen

 • Open Club Limburg Interview met Cor Vulders, Voorzitter VV Bieslo namens Open Club Beesel

“Sport verbroedert en verbindt. Sport en bewegen haalt het beste in mensen naar boven en levert meer dan ooit een positieve bijdrage aan onze samenleving.“

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Huis voor de Sport Limburg. Ook dit jaar hebben we ons met veel plezier ingezet om Limburg sportiever, gezonder en leefbaarder te maken.

Sport blijft passie. Sport is gezond, zorgt voor vriendschap en respect. Sport levert meer dan ooit een positieve bijdrage aan onze participatie samenleving. We hebben te maken met een veranderende economie, vergrijzing van de bevolking en een meer faciliterende rol van de overheid. Armoede neemt toe, waardoor helaas ook de participatie van deze kwetsbare groep afneemt.

Sport zal zich zowel bestuurlijk als organisatorisch moeten aanpassen aan de omstandigheden van deze tijd. De sporter bepaalt zelf welke sport hij of zij wil doen, waar, wanneer en met wie. Samenwerking en coöperatieve modellen zijn belangrijke randvoorwaarden.

In 2016 heeft Huis voor de Sport Limburg hierop geanticipeerd met de koploperprojecten:

 • Open Club Limburg
 • Jongeren op Gezond Gewicht met 23 Limburgse JOGG-gemeenten
 • Ondersteuning van de sporttakplatformen: Limburg Paardensport, Triathlon, Running, Limburg Cycling en Limburg Handbal
 • Facilitering van maatschappelijke partner Jeugdsportfonds Limburg

Participatie en gezondheid staan centraal. Het gaat ons om meedoen. Zo zetten we sport en beweging in om obesitas en eenzaamheid tegen te gaan. Voor een gezonder, leefbaarder en socialer Limburg.

alt-text Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg

Samenwerken aan toekomstbestendige verenigingen

Open Club Limburg

De wereld om ons heen verandert snel en met veel impact. Zo leidt krimp bijvoorbeeld tot minder leden, minder vrijwilligers en minder geld. Hoe gaan we hier mee om? De Open Club-mentaliteit geeft handvatten om op een duurzame manier samenwerking te initiëren. Door verbindingen te leggen met verenigingen in de buurt kunnen clubs de toekomst ingaan met succesvolle oplossingen. In 2016 hebben Park Leudal Oost, Solberg in Beesel en Sportcomplex BMR Mheer het Open Club Limburg Predicaat ontvangen. Lees hieronder het interview met Cor Vulders, voorzitter VV Bieslo.

‘We zijn altijd een combinatie van voetbalclub en korfbalclub geweest. Onder begeleiding van Piet Bogers van Huis voor de Sport Limburg zijn we met project Sportimpuls aan de slag gegaan. Zo hebben we nu beugelen, jeu de boules en bootcamp toegevoegd en een pannaveldje en speeltoestellen gerealiseerd. In de zomer van 2016 ontvingen we als tweede vereniging in Limburg het Open Club Limburg Predicaat, Open Club Beesel was een feit.

Wat mooi is, we hebben nu voor jong en oud iets te bieden. Zo krijgt ons complex nog veel meer een sociale functie. Er worden volop verbindingen gelegd onderling. Zo gaan de voetballers in de winter bootcampen om op een leuke manier fit te blijven. Het brede aanbod wordt gewaardeerd en goed gebruikt, we hebben scholen en andere verenigingen erbij betrokken om dit te stimuleren. We voelen ons ook echt een open club.

Voor de toekomst willen we deze open visie verder ontwikkelen. Een eigen sporthal zou mooi zijn, zodat we nog meer mogelijkheden krijgen. Zo willen we een bijdrage leveren aan een gezonder en leefbaarder Beesel.’

“Beesel is een kerkdorp dat met vergrijzing te maken heeft. Door diverse sporten en spellen te combineren zien we bij ons toch nieuwe mensen komen.”
alt-text Cor Vulders, Voorzitter VV Bieslo namens Open Club Beesel

Meer weten over Open Club?
Bezoek openclublimburg.nl

Sporten voor kwetsbare doelgroepen

Grenzeloos Actief

Het landelijke programma Grenzeloos Actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk. Belangrijk is dat mensen met een beperking passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod kunnen vinden in de buurt. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben Huis voor de Sport Limburg gevraagd als de procesbegeleider voor dit project. Met als doel een dekkende infrastructuur voor gehandicaptensport te realiseren voor de drie regio’s van Zuid-Limburg: Parkstad, Maastricht Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek.

Door te investeren in sport zorg je voor een grotere zelfredzaamheid, meer zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Heel belangrijk voor mensen met een beperking. Het is essentieel om door goede samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen, speciaal onderwijs, sportverenigingen en de commerciële sector het passende aanbod te realiseren.

Er zijn inmiddels drie fantastische sportcentra voor gehandicaptensport in Zuid-Limburg: De Haamen in Beek met het Limburgs topsportcentrum, Sporthal de Geusselt (in aanbouw) en de sportfaciliteiten van Adelante Hoensbroek.

Daarnaast is er de ambitie om de drie Zuid-Limburgse regio’s te verbinden aan de bestaande en goed functionerende regionale samenwerking ‘Iedereen kan Sporten’ in Noord- en Midden-Limburg. Zo ontstaat in Limburg een sporttakplatform gehandicaptensport met een eigen structuur en verantwoordelijkheid. Met een dekkend sport- en beweegaanbod, sportstimuleringscampagnes, evenementen, vervoersregeling en talentontwikkeling. En niet geheel onbelangrijk, de kansen die een juiste afstemming en de app Uniek Sporten gaan bieden. Een goede ontwikkeling voor de gehandicaptensport in Limburg.

alt-text
Sport wekelijks:

54% v/d totale bevolking (12-79 jaar)

40% v/d bevolking met lichte motorische beperking

29% v/d bevolking met matige/ernstige motorische beperking

Vervoersregeling gehandicapte sporters

Sporters met een beperking en hun verenigingen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat ze verder moeten reizen voor competitieduels of omdat regulier vervoer niet voldoet vanwege de speciale vervoersbehoeften.

Dankzij de bijdrage van de Provincie Limburg (€ 35.000,-) en 23 gemeenten (€ 0,05 per inwoner) konden we in 2016 € 83.420,45 uitkeren aan deelnemende verenigingen uit heel Limburg. In totaal profiteerden 1.379 sporters met een beperking en 358 begeleiders, actief bij 54 deelnemende sportaanbieders.

Samen waren zij goed voor 2.013.518 regionale kilometers. De bijdrage uit de vervoersregeling is voor veel verenigingen essentieel bij het toegankelijk houden van de activiteiten voor mensen met een beperking.

alt-text
alt-text
sporters
alt-text
sportaanbieders
alt-text
kilometers

Iedereen Kan Sporten

Mensen met een beperking sporten minder dan mensen zonder beperking. Om deze doelgroep en alle partijen die erbij betrokken zijn een sportieve steun in de rug te geven, zijn zeven Midden-Limburgse gemeenten in 2009 gestart met het succesvolle project ‘Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg’ (IKS).

In 2016 verzorgde Huis voor de Sport Limburg in opdracht van de zeven gemeenten het projectleiderschap van IKS: beleidsontwikkeling, aansturing van de regioconsulent, ambtelijke en bestuurlijke terugkoppeling en financieel-administratieve taken.

alt-text

Gezonde en sportieve jeugd in Limburg

Jongeren Op Gezond Gewicht

Het project Jongeren Op Gezond Gewicht (ofwel JOGG) streeft naar een samenleving waarin alle jongeren (en kinderen) wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Inmiddels zijn er in Nederland 119 gemeenten (31%) die voor de JOGG-aanpak gekozen hebben.

Door het “Limburgs aanvalsplan overgewicht” zijn er in Limburg 23 JOGG-gemeenten (70%) die voor hun 163.149 inwoners onder de 18 jaar gezamenlijk streven naar een gezonde omgeving en het bereiken van een gezonde leefstijl. Huis voor de Sport Limburg fungeert als coach richting de lokale JOGG-regisseurs, die met de JOGG-aanpak de lokale verantwoordelijkheid voor gezondheidsbevordering borgen in de gemeenten.

Gemeente is een JOGG-gemeente sinds 2016

Gemeente is een JOGG-gemeente

Gemeente is nog geen JOGG-gemeente

alt-text

‘Jongeren op Gezond Gewicht krijgen, de doelstelling van JOGG. De cijfers wereldwijd zijn schrikbarend. Overgewicht is een probleem dat we aan de voorkant willen aanpakken op een zo positief mogelijke manier. Zo willen we een trend doorbreken.

Een mega opdracht waar we gemeenschappelijk verantwoordelijk voor zijn. Daarom is de samenwerking ook zo belangrijk. Binnen JOGG pakt ieder zijn rol, zo bundelen we kennis en krachten. We hebben daarbij een lange adem nodig, de effecten zullen niet van vandaag op morgen zichtbaar zijn.

Het drinkwaterproject waarbij drinkwaterflessen werden uitgedeeld op Limburgse basisscholen is een succesvol voorbeeld voor 2016. Hiervoor is de samenwerking gezocht met WML. Huis voor de Sport Limburg pakt hierbij heel goed de rol van het samen brengen van partijen en zo, in partnerschap met bijvoorbeeld het bedrijfsleven, activiteiten te ontplooien.

Voor de toekomst willen we het netwerk dat is ontwikkeld verder verruimen en ook onze doelstellingen verbreden. Breder kijken dan alleen gewicht zal nodig zijn om jongeren gezond te krijgen en te houden.’

“Jongeren op Gezond Gewicht krijgen is een opgave waar we gezamenlijk onze schouders onder zetten. Alleen lukt dit niet.”
alt-text Fons Bovens, Directeur Publieke Gezondheid GGD Zuid Limburg

Jeugdsportfonds Limburg

Met het Jeugdsportfonds Limburg heeft Huis voor de Sport Limburg al vanaf de oprichting een bijzondere band. In 2016 is het Jeugdsportfonds Limburg door ons aangewezen als maatschappelijk partner. De werkwijze van Jeugdsportfonds Limburg zien we als de zuiverste vorm van sportstimulering en dit past naadloos in onze missie. Huis voor de Sport Limburg faciliteert Jeugdsportfonds Limburg door inzet van menskracht en een “shared service”-samenwerking: door gebruik te maken van het netwerk, lagere kosten en de korte lijnen zijn er veel voordelen te behalen.

In 2016 werden er in totaal 4.207 aanvragen goedgekeurd, waardoor er 3.744 kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum via het Jeugdsportfonds Limburg sporten.

alt-text
alt-text
meisjes
alt-text
jongens

Gezonde School

De Gezonde School is een programma waar verschillende organisaties hun krachten bundelen om gezondheidsbevordering op scholen te stimuleren. Huis voor de Sport Limburg levert de Gezonde School adviseur voor Zuid-Nederland (Zeeland, Brabant en Limburg). Taken van de adviseur zijn:

 • Het project ‘Gezonde School’ promoten;
 • Het worden van een Gezonde School stimuleren;
 • Scholen (PO, VO en MBO) te begeleiden bij het traject om een Gezonde School te worden;
 • Scholen te begeleiden met hun Gezonde School vraagstukken;
 • Een lokaal / regionaal netwerk van partners rondom de Gezonde School te bouwen.

Hiernaast heeft de Provincie Limburg in 2016 in het verlengde van de landelijke ondersteuningsmogelijkheden een extra subsidie gegeven voor het stimuleren van de Gezonde School in het basisonderwijs in Limburg. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg hebben de opdracht gekregen om 40 extra Gezonde Scholen in Limburg te realiseren. Huis voor de Sport Limburg heeft de beide GGD’en ondersteund door de scholen te begeleiden naar een vignet “Gezonde School” met het thema Sport en Bewegen.

In totaal zijn er 121 Gezonde Scholen in Limburg (landelijk 1218 scholen), waarvan 93 PO scholen, 18 VO locaties en 10 MBO locaties. Van deze scholen hebben 63 scholen een themacertificaat Sport en Bewegen. Een resultaat om trots op te zijn!

alt-text

Centraal georganiseerde breedtesport

"Meer samenhang in sport"

‘Sportstimulering is van onschatbare waarde. Bewegen en sporten heeft een positief effect op onze gezondheid maar heeft nog vele andere voordelen: het is leuk, het is een sociale activiteit, het zorgt voor integratie en verbinding. Je voelt je gewoon een beter mens als je actief bezig bent geweest.

Provincie Limburg wil dat sport er voor echt iedereen is, daarom noemen we het ook breedtesport. Jong en oud, mensen met een beperking, mensen uit alle lagen van de bevolking, iedereen moet gewoon lekker kunnen sporten en bewegen op zijn of haar manier. Daarnaast is de samenhang tussen breedtesport en talentontwikkeling belangrijk, dit komt veelal samen bij evenementen zoals bijvoorbeeld IRONMAN Maastricht-Limburg.

Wat we willen bereiken is dat zoveel mogelijk mensen gaan en blijven sporten en bewegen. Dat is onze ambitie. Hier willen we aan bijdragen door met goede projecten en initiatieven te komen. We faciliteren hierbij de sport(-takplatformen), die zelf bepalen wat nodig is en hoe ze hier invulling aan willen geven. Als Provincie moeten we hierin wel keuzes maken, we kunnen helaas niet alles en alle sporten ondersteunen.

Huis voor de Sport Limburg is al jaren onze uitvoeringsorganisatie op het gebied van breedtesport. Op basis van ons beleidskader maken zij elk jaar een gericht plan met activiteiten die helpen diverse doelgroepen aan het sporten en bewegen te krijgen. En het liefst structureel aan het sporten te houden.

De sport bepaalt zelf. Onder andere via zogenoemde Limburgse Sporttakplatformen. Deze kanteling is nu ingezet en zorgt ervoor dat wij met ondersteuning van Huis voor de Sport Limburg en/of Topsport Limburg waar gevraagd en nodig meer op afstand komen te staan. We zijn steeds meer dienend aan de sport.

De Provincie is samen met Huis voor de Sport Limburg een onderzoek gestart naar hoe de optimale sportinfrastructuur er voor Limburg uit zou moeten zien. Hierin zijn al flinke stappen gezet waarvan de resultaten in 2017 zichtbaar zullen worden. Ook hierbij geldt dat de vraag vanuit het sportveld leidend is. We zullen dan ook nog duidelijkere afspraken gaan maken over de rol- en taakverdeling tussen Huis voor de Sport Limburg, Provincie en Topsport Limburg. Een optimaal samenwerkingsmodel dat de sport in Limburg in al haar facetten nog meer op de kaart gaat zetten. We willen dan ook met heel Limburg richting meer samenhang in de sport. Zodat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van sport en beweging.’

“Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en aan het sporten te houden. Door sportstimulering en een optimale sportinfrastructuur.”
alt-text Ger Koopmans, gedeputeerde Provincie Limburg

Sporttakplatformen in Limburg

De Provincie Limburg heeft er voor gekozen om te werken met zogenaamde sporttakplatformen: op deze manier wil de Provincie de verantwoordelijkheid voor de (beoordeling van) verschillende activiteiten zoals talentontwikkeling, breedtesport en evenementen bij de sport zelf neerleggen. Huis voor de Sport Limburg ondersteunt verschillende sporttakplatformen, waaronder Limburg Cycling, Limburg Paardensport en Limburg Handbal. Al deze organisaties hebben een werkplek in het Shared Service Center van het Huis voor de Sport Limburg en worden zowel op administratief als op financieel gebied bijgestaan. Door deze gecentraliseerde aanpak werken de sporttakplatformen uniform en kan er inhoudelijk en financieel voordeel behaald worden binnen het netwerk.

Limburg Cycling

Stichting Limburg Cycling heeft tot doel om uitvoering te geven aan het Limburgs Wielerplan 2015 – 2020 en om meer samenhang in de Limburgse wielersport te creëren. Ook wil de stichting de wielersport in de provincie versterken en een bijdrage leveren aan de positieve aspecten van de sport, onder andere op het gebied van gezondheid, sociale cohesie, branding, economie en toerisme. Stichting Limburg Cycling werkt samen met alle stakeholders die het Limburgse wielrennen een warm hart toedragen.

‘Er gebeurt veel op het gebied van sport in onze provincie. Helaas is een groot gedeelte versplinterd en vaak weinig zichtbaar. Dat geldt ook voor de Limburgse wielersport.

Reden voor de Provincie Limburg om te gaan werken met sporttakplatformen, centrale punten waar mensen terecht kunnen met vragen over hun sport. Zo is ook Limburg Cycling in het leven geroepen om als duidelijk aanspreekpunt te fungeren voor de wielersport.

Huis voor de Sport Limburg biedt hierbij ondersteuning en faciliteert onder andere in de vorm van een werkplek, opslag, ICT, financiën en administratie: Shared Services. We zijn nu met drie sporttakplatformen werkzaam bij Huis voor de Sport Limburg. We zoeken elkaar op en delen kennis en ervaring. Doordat we bij elkaar zitten, gaat dat eigenlijk vanzelf. Zo leren we van elkaar en komen we samen verder.

Limburg Cycling is in 2016 opgericht en meteen van start gegaan met het opstellen van een werkplan. Dit werkplan voor 2017 vloeit voort uit het Limburgs wielerplan 2015-2020, de basis voor de toekomst. Limburg Cycling werkt aan de speerpunten breedtesport, talentontwikkeling, evenementen en infrastructuur. De eerste mijlpaal? Dat is zonder twijfel de realisatie van het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in Limburg die een bijdrage levert aan alle speerpunten.’

"Samenwerking levert meer op. Door kennis te bundelen en verbindingen te leggen, komen we samen verder."
alt-text Milan van Wersch, manager Limburg Cycling

2016: een samenvatting

In 2016 hebben de adviseurs van Huis voor de Sport Limburg gezamenlijk onder andere ...

 • ... de samenwerking met Provincie Limburg en Topsport Limburg via Limburg Sport geïntensiveerd.
 • ... een partnership met NOC*NSF en VSG geformaliseerd.
 • ... deelgenomen aan de werkgroep NOC*NSF SportNL.
 • ... de duurzaamheidstour in samenwerking met NOC*NSF georganiseerd.
 • ... opdracht ontvangen van de landelijke partners NOC*NSF, VSG, Kenniscentrum Sport, MEE en Sportkracht 12 en de betrokken gemeenten om te komen tot een dekkende infrastructuur voor de gehandicaptensport in Zuid-Limburg.
 • ... 15 Sportimpulsaanvragen begeleid, die tot 8 toekenningen in Limburg hebben geleid. Alle toekenningen zijn specifiek voor de doelgroepen jeugd met overgewicht, senioren of mensen met een beperking.
 • ... de projectleiding Sportdorp Beesel en Ter Waerden uitgevoerd.
 • ... 6 projecten “Sportdorp” begeleid.
 • ... 9 studenten van de minor sportfacilitymanagement ondersteund in het onderzoek naar resultaten van de Sportdorpen.
 • ... Open Club Limburg gelanceerd als kennis- en ondersteuningsplatform en community met website en animatiefilm.
 • ... 3 trajecten Open Club met en in opdracht van NOC*NSF in Midden-Limburg uitgevoerd.
 • ... de eerste predicaten vanuit Open Club Limburg uitgereikt aan de diverse initiatieven: BMR, Park Leudal Oost, en Sport & Spelcentrum de Solberg.
 • ... coaching verzorgd voor de Limburgse JOGG gemeenten.
 • ... samen met de beide Limburgse GGD’s en Provincie Limburg uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Limburg Op Gezond Gewicht voor de 23 Limburgse JOGG-gemeenten.
 • ... de nieuwe regeling gehandicaptensport Grenzeloos Actief naar Zuid-Limburg gehaald voor het bouwen van een lokaal netwerk in en tussen de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad, Maastricht-Heuvelland.
 • ... verschillende pilots voor het initiatief “Gezonde School” naar Limburg gehaald. Tevens vanuit Provinciale subsidie 40 scholen extra in Limburg predicaat Gezonde School. In totaal zijn er 121 Gezonde Scholen in Limburg.
 • ... een bijdrage geleverd aan onderzoek Sportuitgaven Limburgse gemeenten in samenwerking met het Mulier Instituut. De onderzoeksresultaten zijn vertaald in 39 factsheets.
 • ... het onderzoek Sportdeelname en accommodatiegebruik van het Mulier Instituut begeleid.
 • ... de factsheets Sportdeelname Limburg, Lidmaatschappen sportverenigingen, Populaire sporten, Subsidiemogelijkheden aangepast sporten, Subsidiemogelijkheden accommodaties, Bewegen voor senioren opgeleverd.
 • ... samen met het VSG regiobijeenkomsten georganiseerd voor ambtenaren en wethouders.
 • ... samen met VSG en Mulier Instituut een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor alle Limburgse gemeenten met als thema’s lokaal sportbeleid en financiën.
 • ... de Conferentie Sportief Maastricht georganiseerd i.s.m. Maastricht Sport en de Gemeente Maastricht.
 • ... de organisatie van de Conferentie bewegingsonderwijs 3e beweegles, in samenwerking met ministerie van OC&W, verzorgd. Ruim 100 deelnemers uit onderwijs, overheid, sport, welzijn, bedrijfsleven. Positieve reacties vanuit deelnemers, werkveld en ministerie.
 • ... werving voor de nieuwe opleiding Sport- en Beweegleider senioren 2016-2017 uitgevoerd en de opleiding voorbereid.
 • ... 12 bijscholingen en 3 netwerkbijeenkomsten voor seniorensportleiders georganiseerd.
 • ... het netwerk van 1.679 beweeggroepen (o.a. MBVO), met wekelijks ± 25.000 deelnemers, onderhouden.
 • ... Buma/Sena-rechten voor de 1.679 geregistreerde Limburgse beweeggroepen afgekocht voor € 5.500,- . Deze rechten vertegenwoordigen een waarde van ca. € 500.000,-.
 • ... de Shared Service voor partners Jeugdsportfonds Limburg, Stichting ODS, The Move Factory, Limburg Paardensport, Limburg Cycling en Basissport Limburg verzorgd.
 • ... Basissport Limburg begeleid en ondersteund in de opzet van een businessplan.
 • ... een bijdrage aan het Paardensportplan 2.0 geleverd.
 • ... het Coördinatiepunt wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio verzorgd voor de intergemeentelijke coördinatie van 80 wielertoertochten.
 • ... het actieplan Verkeersregelaars Wielrennen opgesteld.
 • ... twee campagnedagen Ik Fiets Vriendelijk – On Tour georganiseerd en begeleid.
 • ... de campagne ‘Mijn Wielertenue is Goud Waard’ begeleid.
 • ... het breedtesportplan Wielrennen geschreven en uitgevoerd.
 • ... de uitvoering Limburgs Wielerfonds vormgegeven.
 • ... een bijdrage geleverd aan de oprichting van Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg.
 • ... de meerjarenvisie voor Triathlon Limburg begeleid en geschreven.
 • ... de kick off van het sporttakplatform Atletiek / running i.o. begeleid.
 • ... de Adelante Challenge ondersteund in organisatie.
 • ... een bijdrage geleverd aan de organisatie van de Go for Gold Sportprijs Limburg.
 • ... 6 nieuwsbrieven voor verenigingen opgesteld en verstuurd aan 2.500 Limburgse sportverenigingen.
 • ... 4 stagiaires begeleid.
 • ... 66.167 e-mails verstuurd.

Dit sociaal jaarverslag is een uitgave van:

Huis voor de Sport Limburg

Mercator 1, 6135 KW  Sittard
Postbus 5061, 6130 PB  Sittard
T | 046 - 477 05 90
E | info@huisvoordesport.org
www.huisvoordesport.org

Projectteam Huis voor de Sport

Joris Baur
Jorg Eijssen
Eugene Houben
Jack Opgenoord

Artwork inleiding

Roel Meertens